Regulamin Promocji „twoje-nagrody.com.pl”

Promocja jest organizowana przez {{company_name}} GmbH, z siedzibą w Niemczech, w Sulzbach/Ts 65843, Am Unisys-Park 1, reprezentowana przez Prezesa Zarządu: Vincent Jouvin.

Promocja trwa od 18.11.2010 do 31.12.2011

1. Warunki uczestnictwa w Promocji

1.1. Za pośrednictwem serwisu Organizator zapewnia osobom fizycznym, które spełniają wymogi przewidziane w treści niniejszego Regulaminu możliwość uczestniczenia w Promocji (usługa świadczona drogą elektroniczną). Niniejsze warunki promocji stanowią również Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

1.2. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, mają w Polsce stałe miejsce zamieszkania oraz biorą udział w Promocji znajdując się na terytorium Polski. W Promocji nie mogą uczestniczyć osoby, które są pracownikami, pełnomocnikami bądź osobami działającymi na zlecenie {{company_name}} GmbH lub Partnerów czy Sponsorów Promocji, a także członkowie rodziny do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z wymienionymi osobami, ponadto osoby, które zgodnie z niniejszym regulaminem zostały wykluczone z Promocji.

1.3. Promocja polega na tym, że osoby, które prawidłowo zarejestrowały się na stronie www.twoj-macbook.pl, www.twoje-nagrody.com.pl, www.twoje-nagrody.pl, www.wybieraj-wygrywaj.pl, www.wytypowany-zwyciezca.pl, www.wytypowana-osoba-wygrywajaca.pl lub www.planet49.pl i zgodnie z informacjami zawartymi na tej stronie, udzieliły dobrowolnej zgody na przetwarzanie swoich danych osoby w celach marketingowych oraz na przesyłanie im informacji handlowych drogą elektroniczną (zwane dalej: Uczestnikami), mogą wziąć udział w losowaniu nagród, o których jest mowa w pkt. 2.1.

1.4. Zgody, o których mowa w punkcie poprzedzającym, mogą być w każdej chwili odwołane poprzez wysłanie przez Uczestnika e-maila na adres info@planet49.com, przy czym e-mail ten powinien być wysłany z adresu e-mail podanego przez Uczestnika w trakcie rejestracji na stronie www.twoj-macbook.pl, www.twoje-nagrody.com.pl, www.twoje-nagrody.pl, www.wybieraj-wygrywaj.pl, www.wytypowany-zwyciezca.pl, www.wytypowana-osoba-wygrywajaca.pl lub www.planet49.pl. Po odwołaniu zgody przez Uczestnika jego dane zostaną niezwłocznie usunięte.

1.5. Udział w Promocji jest możliwy wyłącznie pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Promocji osób, które wzięły udział w promocji podając nieprawdziwe, niepełne lub cudze dane osobowe.

1.6. Ta sama osoba może tylko raz zarejestrować się na stronie www.twoj-macbook.pl, www.twoje-nagrody.com.pl, www.twoje-nagrody.pl, www.wybieraj-wygrywaj.pl www.wytypowany-zwyciezca.pl, www.wytypowana-osoba-wygrywajaca.pl lub www.planet49.pl i w związku z tym może tylko raz wziąć udział w Promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji osób, co do których będzie miał uzasadnione podejrzenie, że dokonały rejestracji na stronie www.twoj-macbook.pl, www.twoje-nagrody.com.pl, www.twoje-nagrody.pl, www.wybieraj-wygrywaj.pl www.wytypowany-zwyciezca.pl, www.wytypowana-osoba-wygrywajaca.pl lub www.planet49.pl więcej niż jeden raz.

1.7. Korzystanie ze strony internetowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik następujących minimalnych wymagań technicznych:

1.8. Organizator wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Uczestnika w celu:

2. Zasady przyznawania i wydawania nagród w Promocji

2.1. Zdobywca pierwszego miejsca w Promocji otrzyma maksymalnie nagrodę pieniężną w wysokości do 170 000 PLN albo nagrodę rzeczową o wartości do 170 000 PLN. W terminie 30 dni od otrzymania wiadomości o wygranej zwycięzca poinformuje organizatora o tym czy wybiera nagrodę pieniężną czy też rzeczową.

2.2. Losowanie nagród w Promocji odbędzie się na koniec poszczególnych edycji promocji.

2.3. W danym losowaniu nagród wezmą udział Uczestnicy, którzy zarejestrowali się na stronie www.twoj-macbook.pl, www.twoje-nagrody.com.pl, www.twoje-nagrody.pl, www.wybieraj-wygrywaj.pl www.wytypowany-zwyciezca.pl, www.wytypowana-osoba-wygrywajaca.pl lub www.planet49.pl i spełnili pozostałe warunki uczestnictwa w Promocji w terminie od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego trwania Promocji, który poprzedza dzień danego losowania.

2.4. W każdym losowaniu zostanie rozlosowany zwycięzca spośród wszystkich Uczestników promocji danej edycji. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi w przeciągu czterech tygodni od czasu zakończenia edycji promocji.

2.5. Zwycięzca nagrody zostanie powiadomiony o swojej wygranej w wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika w trakcie rejestracji na stronie www.twoj-macbook.pl, www.twoje-nagrody.com.pl, www.twoje-nagrody.pl, www.wybieraj-wygrywaj.pl, www.wytypowany-zwyciezca.pl, www.wytypowana-osoba-wygrywajaca.pl lub www.planet49.pl w terminie 14 dni od danego losowania.

2.6. W terminie 21 dni od danego losowania na stronie www.twoj-macbook.pl, www.twoje-nagrody.com.pl, www.twoje-nagrody.pl, www.wybieraj-wygrywaj.pl www.wytypowany-zwyciezca.pl, www.wytypowana-osoba-wygrywajaca.pl lub www.planet49.pl będzie podawana lista zwycięzców nagród w danym losowaniu, na liście tej podane zostaną imiona oraz miejscowości, w których zamieszkują zwycięzcy.

2.7. Nagrody w Promocji są wysyłane pocztą lub firmą kurierską na adres podany przez zwycięzcę w trakcie rejestracji na stronie www.twoj-macbook.pl, www.twoje-nagrody.com.pl, www.twoje-nagrody.pl, www.wybieraj-wygrywaj.pl www.wytypowany-zwyciezca.pl, www.wytypowana-osoba-wygrywajaca.pl lub www.planet49.pl lub przesłany w e-mail zwrotnym, w terminie 28 dni od wysłania do zwycięzcy e-maila, o którym jest mowa w pkt. 2.6.

2.8. Nagrody w Promocji są wydawane na koszt Organizatora, jednak zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia podatku dochodowego od nagrody zgodnie z przepisami polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.9. Wygrane pieniężne będą przekazywane w formie czeku denominowanego w EUR.

2.10. Zwycięzca zobowiązany jest potwierdzić odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na protokole odbioru nagrody lub na potwierdzeniu odbioru przesyłki z nagrodą.

2.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania zwycięzcy nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności z uwagi na podanie przez niego niepełnego lub nieprawdziwego adresu korespondencyjnego lub z uwagi na nieodebranie przez zwycięzcę przesyłki z nagrodą.

2.12. W sytuacji, o której mowa w punkcie poprzedzającym Uczestnik traci prawo do nagrody a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

2.13. Uczestnik nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.

3. Postępowanie reklamacyjne

3.1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres {{company_name}} GmbH, Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach/Ts, Niemcy z dopiskiem "twoj-macbook -reklamacja" nie później niż w terminie do 31.01.2014. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data nadania reklamacji na powyższy adres.

3.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.

3.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

3.5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora.

3.6. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.twoje-nagrody.com.pl, www.twoje-nagrody.pl, www.wybieraj-wygrywaj.pl, www.wytypowany-zwyciezca.pl, www.wytypowana-osoba-wygrywajaca.pl lub www.planet49.pl.

4.2. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Promocji osoby, która:

a) manipuluje bądź usiłuje manipulować procesem rejestracji, przebiegiem Promocji bądź stronami www.twoje-nagrody.com.pl, www.twoje-nagrody.pl, www.wytypowany-zwyciezca.pl lub www.planet49.pl .

b) narusza bądź usiłuje naruszyć zasady rejestracji/Promocji;

c) w nieuczciwy bądź sprzeczny z zasadami prawa lub dobrymi obyczajami sposób usiłuje wpływać na przebieg lub wynik Promocji, zwłaszcza poprzez zakłócanie funkcjonowania zastosowanego do przeprowadzenia Promocji oprogramowania bądź poprzez grożenie bądź nękanie pracowników Organizatora, Partnerów czy Sponsorów lub innych Uczestników Promocji, bądź przez działania zagrażające zastosowanemu oprogramowaniu.

4.4. Uczestnik jest uprawniony w każdym momencie zrezygnować z udziału w Promocji. W tym celu powinien napisać wiadomość e-mail na adres info@planet49.pl, przy czym email ten powinien być wysłany z adresu e-mail podanego przez Uczestnika w trakcie rejestracji na stronie www.twoj-macbook.pl, www.twoje-nagrody.com.pl, www.twoje-nagrody.pl, www.wybieraj-wygrywaj.pl www.wytypowany-zwyciezca.pl, www.wytypowana-osoba-wygrywajaca.pl lub www.planet49.pl

4.5. Organizator uprawniony jest do zawieszenia bądź wcześniejszego zakończenia Promocji z uzasadnionej przyczyny w każdym czasie bez wcześniejszej zapowiedzi. Powyższe obowiązuje z zastrzeżeniem zachowania przez Uczestnika praw, jakie nabył w trakcie Promocji do dnia jej przerwania. Dotyczy to zwłaszcza takich przypadków, gdy Promocja z jakiejkolwiek przyczyny nie może przebiegać zgodnie z planem np. z powodu zainfekowania komputerów wirusami, błędów w działaniu sprzętu lub oprogramowania lub innych technicznych czy prawnych przyczyn, które wpływają na administrowanie, bezpieczeństwo, integralność lub prawidłowy przebieg Promocji. W powyższych przypadkach Organizator uprawniony jest również do zmian niniejszego regulaminu. O zakończeniu, zawieszeniu lub zmianie regulaminu Promocji Organizator poinformuje na stronie www.twoj-macbook.pl, www.twoje-nagrody.com.pl, www.twoje-nagrody.pl, www.wybieraj-wygrywaj.pl www.wytypowany-zwyciezca.pl, www.wytypowana-osoba-wygrywajaca.pl lub www.planet49.pl

4.6. Promocja organizowana jest zgodnie z przepisami niemieckiego prawa prywatnego, prawem właściwym dla Promocji jest prawo niemieckie.

4.7. Niniejszy regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronach www.twoje-nagrody.com.pl, www.twoje-nagrody.pl, www.wybieraj-wygrywaj.pl www.wytypowany-zwyciezca.pl, www.wytypowana-osoba-wygrywajaca.pl lub www.planet49.pl, a także – na każde żądanie Uczestnika - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.

Zamknij okno